...
...
...
...
...
...

ที่ตั้ง อาณาเขต แผนทีฯ

ที่ตั้ง อาณาเขต แผนที่ และภูมิประเทศ

      ตำบลบ้านแปะเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของอำเภอจอมทอง  ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางเฉลี่ยหางจากที่ว่าการอำเภอจอมทองประมาณ  30  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ  86  กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับที่ว่าการอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  (ถนนสายเชียงใหม่  -  ฮอด) 

      ตำบลบ้านแปะมีเนื้อที่รวมประมาณ  210.80 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 69,250  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  10.20  ของเนื้อที่ทั้งอำเภอ (อำเภอจอมทองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  1,055.22  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  678,138.75  ไร่) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลดอยแก้ว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลแม่สอย  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้           ติดตำบลบ้านตาล และตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดชียงใหม่

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหางดง อำเภอฮอด และตำบลท่าผา, ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

   หรือกล่าวโดยละเอียดเกี่ยวกับอาณาเขตติดต่อได้ดังนี้


ทิศเหนือ

     ติดต่อกับตำบลดอยแก้ว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาผาดำ บริเวณพิกัด  MA  441305 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาผาจักรการถึงสันเขาที่บ้านห้วยป่ากล้วย  บริเวณพิกัด  MA 509275 ระยะทางประมาณ 7.5  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกถึงสันเขาบริเวณพิกัด  MA 509275 ระยะทางประมาณ  900 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดแนวกึ่งกลางถนนที่บริเวณพิกัด  MA 507272 ระยะทางประมาณ  400 เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขา ถึงจุดตัดแนวกึ่งกลางถนนที่บริเวณพิกัด  MA  536214 ระยะทางประมาณ 7.9 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยข้าวพวงที่บริเวณพิกัด  MA 554221 ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางห้วยข้าวพวง  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด MA 605221 ระยะทางประมาณ  5.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้าน  ทิศเหนือประมาณ  24.2  กิโลเมตร


ทิศตะวันออก

     ติดต่อตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่กึ่งกลางลำห้วยข้าวพวงบริเวณพิกัด  MA  605221 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยตัดกับแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 ที่กลางสะพานข้ามลำห้วย  บริเวณพิกัด  MA 614196 ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยตัดแนวกึ่งกลางแม่น้ำปิงที่บริเวณพิกัด MA 625190 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำน้ำแม่ปิง ถึงจุดตัดระหว่างกึ่งกลางลำน้ำแม่ปิงลำห้วยตะผา บริเวณพิกัด MA 626190 ระยะทางประมาณ 400  เมตร ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลำห้วยตะผา ตัดแนวกึ่งกลางทางเกวียนบริเวณพิกัด  MA 635196  ระยะทางประมาณ 1  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียน  ตัดกับแนวกึ่งกลางทางเกวียนที่บริเวณพิกัด  MA  689177  ระยะทางประมาณ  6 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดลำห้วยคอควายบริเวณพิกัด  MA 689174 ระยะทางประมาณ  300 เมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียน  ตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยปุ๊บริเวณพิกัด  MA 681153 ระยะทางประมาณ 3  กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดแนวกึ่งกลางห้วยน้ำอุ่นบริเวณพิกัด  MA  675134 ระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยน้ำอุ่นบริเวณพิกัด MA  675129 ระยะทางประมาณ 500 เมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลาง    ลำห้วยขี้เหล็กบริเวณพิกัด MA  677113 ระยะทางประมาณ 1.8  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดกับแนวกึ่งกลางของลำห้วยทะลกบริเวณพิกัด MA 677108  ระยะทางประมาณ 500  เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดแนวกึ่งกลางทางเกวียนบ้านห้วยสะแพด บริเวณพิกัด  MA  668105 ระยะทางประมาณ 500  เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียน ตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยสะแพดบริเวณพิกัด  MA  676101  ระยะทางประมาณ  800 เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางทางเกวียนตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยบอนบริเวณพิกัด MA 686090 ระยะทางประมาณ  1.2 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางทางเกวียน ตัดแนวลำห้วยกองเลนบริเวณพิกัด  MA 696076  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยกองเลนตัดแนวสันเขาดอยผีเสื้อบริเวณพิกัด  MA 714075 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันเขา  สิ้นสุดที่จุดตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยผีเสื้อ บริเวณพิกัด  MA 724071  ระยะทางประมาณ 800 เมตร  รวมระยะทางทิศตะวันออกประมาณ 28.6 กิโลเมตร


ทิศใต้

     ติดตำบลบ้านตาล และตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่กึ่งกลางลำห้วยผีเสื้อ  บริเวณพิกัด MA 724071 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางลำห้วย ตัดแนวกึ่งกลางลำน้ำปิง  บริเวณพิกัด  MA  617101 ระยะทางประมาณ  11.3 กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางลำน้ำปิง  ตัดแนวกึ่งกลางลำน้ำแม่แจ่ม  บริเวณพิกัด  MA615108  ระยะทางประมาณ 600  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำน้ำ     แม่แจ่มสิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  MA  531158  ระยะทางประมาณ  12.3  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  23.6  กิโลเมตร


ทิศตะวันตก

     ติดต่อกับตำบลหางดง อำเภอฮอด, ตำบลท่าผาและตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มที่กึ่งกลางลำน้ำแม่แจ่มบริเวณพิกัด MA  531158 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางลำน้ำ  ตัดแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่กลางสะพานบริเวณพิกัด MA 411157 ระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำน้ำตัดแนวกึ่งกลางลำห้วยลังกา  บริเวณพิกัด MA  391174 ระยะทางประมาณ 3  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยลังกาตัดแนวกึ่งกลางทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 108  ที่กลางสะพานบริเวณพิกัด  MA  394182  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลาง     ลำห้วยลังกา ตัดแนวสันเขาดอยผาคำ บริเวณพิกัด  MA  407188  ระยะทางประมาณ 1.8  กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาดอยผาคำ สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  MA 411305 ระยะทางประมาณ 15.6  กิโลเมตร  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ  34.4 กิโลเมตร


แผนที่ตำบลบ้านแปะ

 


ลักษณะภูมิประเทศ

 

     ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล  โดยมีความลาดเอียงสู่ตอนกลางของพื้นที่ตำบลบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำปิง และลำน้ำแจ่ม สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านแปะมีพื้นที่ทั้งหมด 69,250 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ราบ 36,727 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  53.03 ของพื้นที่ทั้งหมด  และภูเขา 32,523 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.97 ของพื้นที่ทั้งหมด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูง คือหมู่ที่ 12 บ้านขุนแปะ, หมู่ที่ 14 บ้านบนนา, หมู่ที่ 17 บ้านต้นผึ้ง และหมู่ที่ 20 บ้านแม่จร มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกโดยมีพื้นที่ราบเชิงเขา  และที่ราบริมลำน้ำปิงและลำน้ำแจ่ม ทิศตะวันตกซึ่งเป็นภูเขาสูงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอย     อินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ โดยมีลำน้ำปิงไหลผ่านตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของตำบล  มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือของตำบลไปทางทิศใต้  และมีลำน้ำแจ่มไหลจากทางทิศตะวันตกลงสู่ลำน้ำปิงทางทิศตะวันออก  ซึ่งลำน้ำแจ่มนี้เป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอจอมทองกับอำเภอฮอด