...
...
...
...
...
...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางศิรินญาภรณ์ วังใจชิด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
                                  
                                                              นายอิทธิพัทธ์ สุภาใจ                             นายเอกชัย กันทาใจ
                                                                  พนักงานขับรถ                                      พนักงานขับรถ
 
                                                            
                  นายสุทธิกรณ์ ธนานนท์              นายสิทธิชัย พรมใจ                 นายวัฒนา กันทะคำ             นางสาวจิราภรณ์ อินทะนะ
                      พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                    พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                   พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                        คนงานทั่วไป