...
...
...
...
...
...

หัวหน้าส่วนราชการ

จ.อ. ศุภกิจ  ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์  093-9615549
 
 
                                                                                                                                                               
                น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์                 นางไพริน  เกิดใหม่               นายประยูร  จินาจันทร์              
                          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                           ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง                           
                            โทรศัพท์ 086-1183771                         โทรศัพท์ 095-5439281                       โทรศัพท์ 081-5309218                                                                                                                                                                                                  
                                                                   
                                                                                             
                                                          นางพัชรี พุทธวงศ์                                    จ.อ ศุภกิจ ฝั้นชมภู   
                                                       ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ                          ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
                                                      โทรศัพท์ 064-1749918                          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
                                                                                                       โทรศัพท์ 093-9615549