...
...
...
...
...
...

 

หัวหน้าส่วนราชการ

จ.อ. ศุภกิจ ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์ 093-9615549
 
                                                         
                               น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์                       นางกมลวรรณ จันทะรัตน์                          นายวิโรจน์ อิ่มใจ        
                           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                       ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง                           
                            โทรศัพท์ 086-1183771                      โทรศัพท์ 088-6915465                    โทรศัพท์ 088-2524365                                                                                                                                                                                                  
                                                          
                                  นางพัชรี พุทธวงศ์                                 จ.อ ศุภกิจ ฝั้นชมภู                                  จ.อ ศุภกิจ ฝั้นชมภู  
                            ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ                  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน          ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
                           โทรศัพท์ 064-1749918                  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                                                                        โทรศัพท์ 093-9615549                       โทรศัพท์ 093-9615549