...
...
...
...
...
...

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพัชรี พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์ 064-1749918
 
(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์ -

                                                         
                                                 น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์                    นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์                        นายวิโรจน์ อิ่มใจ        
                                             หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                       ผู้อำนวยการกองคลัง                             ผู้อำนวยการกองช่าง                           
                                               โทรศัพท์ 086-1183771                      โทรศัพท์ 093-1382948                    โทรศัพท์ 088-2524365                                                                                                                                                                                                  
                                                          
                                                    นางพัชรี พุทธวงศ์                              นายเสฏฐา ไพคำนาม                             น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์  
                                               ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ              นักพัฒนาชุมชนฯ รักษาราชการแทน    หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาราชการแทน
                                              โทรศัพท์ 064-1749918                  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                                                                                         โทรศัพท์ 093-9615549                       โทรศัพท์ 093-9615549