...
...
...
...
...
...

กองสวัสดิการสังคม

นายเสฎฐา  ไพรคำนาม
นักพัฒนาชุมชนฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
                                                                                  
                                                            นายเสฎฐา  ไพรคำนาม                 น.ส.ศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
                                                          นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ          เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
                                                                               
                                       นายชยพล  สุเมธา                       นายวรุณ อุดมโภไคย                    น.ส.จารุวรรณ์ เลาคำ
                                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                       คนงานทั่วไป                               คนงานทั่วไป