...
...
...
...
...
...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพัชรี  พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                        
      นางจินตนา  อิ่มใจ                   น.ส.วัลลภา ทาฝั้น                    น.ส.น้ำทิพย์  อินตา             น.ส.สุดารินทร์  ใบดอกเข็ม               
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          นักสันทนาการปฏิบัติการ         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          

                                                                  
 นางรุ้งศิกาญจน์ อุดกลวย             นางดาวรรณ กันทาใจ                 นางเกศริน เจริญผล                     นางจีรกาญ สีสด
           ครู ค.ศ.2                                ครู ค.ศ.2                               ครู ค.ศ.2                                 ครู ค.ศ.1

                                                                  
     นางอรพินท์ ศรีวงศ์                   น.ส.จินตนา ตั๋นเขียว                นางวรุณรัตน์ ดีทุ่งน้อย                นางสุชีลา เชิดชูสกุล
          ครู ค.ศ.2                                  ครู ค.ศ.2                               ครู ค.ศ.1                                 ครู ค.ศ.2

                                                                                        
                        นางกันยารัตน์ แก้วสุใจ                 นางอำภา ทองแจ้น                นางพวงเพชร มาทาเม           
                                 ครู ค.ศ.1                                ครู ค.ศ.1                                 ครู ค.ศ.1                               

                                                                  
    นางอังคณา จินาวงค์                นางจันทร์ศรี ผาบจันแก้ว      นางณัฐกานต์ พิเชฐกุลสัมพันธ์         นางสิริทุน สกุณีวนาลัย
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                       
        นางยุพิน มูทา                 นางศรีวรรณ คร่องกระโจนคีรี            น.ส.พิกุล  เลาหาง                  น.ส.ชญาณิศา  สอนธิ
     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                      ผู้ดูแลเด็กเล็ก                           ผู้ดูแลเด็กเล็ก