รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

กองคลัง

นางไพริน  เกิดใหม่
ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                                                        
                                                    (ว่าง)                          น.ส.พิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ์                นางนริศรา อุ่นปวง           
                                          นักวิชาการพัสดุชำนาญการ               นักวิชาการคลังชำนาญการ          นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
 
                                                                                                           
                                                    (ว่าง)                               นางเพ็ญนภา สุธรรม                น.ส.ปุณยาพร ใจเงี๊ยวคำ
                                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
                                           
    นางเกศริน  ปินตาอินทร์        น.ส.ศุจีนันทน์  บุญธรรม      น.ส.กัญญารัตน์ จันตาบุญ            นายมงคล  แก้วกูนา              น.ส.ภาณุมาส  สินธุ
      ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป