...
...
...
...
...
...

สภาพเศรฐกิจและสังคม

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในตำบลบ้านแปะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 โดยการปลูกพืช ได้แก่ ลำไย  ข้าว หอมแดง กระเทียม  ถั่วเหลือง พริก พืชผักต่างๆ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของตำบลบ้านแปะคือ ลำไย ที่สร้างรายได้อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของรายได้รวมของครัวเรือนเกษตรกร  ส่วนรายได้เสริมมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 15  ได้แก่ การรับจ้าง และการค้าขาย  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

      1. ไม้ผล มีพื้นที่ปลูก 13,402 ไร่ ซึ่งลำไย ถือเป็นอันดับหนึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตำบลบ้านแปะ เกือบ  80  ล้านบาทในช่วงราคาดี  มีพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 12,723 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย  973  กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนการผลิต  12,500  บาท/ไร่   ราคาขายเฉลี่ย  18 บาท/กิโลกรัม

     2. พืชไร่ มีพื้นที่ปลูก 329 ไร่  ซึ่งเกษตรกรจะปลูกถั่วเหลืองจำนวนมาก  มีพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ  247  ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 200 กิโลกรัม/ไร่ 

     3. พืชผัก มีพื้นที่ปลูก 1,793 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะปลูกหอมแดงมากที่สุด มีพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 1,431 ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 12,000 บาท/ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 3-5 บาท/กิโลกรัม

     4. ข้าว มีพื้นที่ปลูก 3,957 ไร่  ซึ่งเกษตรกรจะปลูกข้าวเหนียวนาปีมากที่สุด  มีพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 3,523 ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 2,400 บาท/ไร่ ราคาขายเฉลี่ย 3.5-4 บาท/กิโลกรัม


หน่วยธุรกิจ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ปั๊มน้ำมัน 3 หัวจ่าย                          2  แห่ง

ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย                       1  แห่ง

ปั๊มน้ำมัน  1 หัวจ่าย                       1 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม  (โรงโม่หิน)      3  แห่ง

โรงสีข้าว                                      7  แห่ง  

ท่าทราย                                     7 แห่ง

ฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ (6,000 ตัว)        8  แห่งสภาพทางสังคม


(1) การศึกษา ตำบลบ้านแปะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 1 แห่ง  และมีสถานศึกษาในตำบล ดังต่อไปนี้   

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 

     1. โรงเรียนบ้านสบแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

     2. โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตั้งอยู่หมู่ที่  5

     3. โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่  6

     4. โรงเรียนบ้านท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่  7

     5. โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ตั้งอยู่หมู่ที่  11

     6. โรงเรียนบ้านขุนแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  12

     7. โรงเรียนบ้านบนนา ตั้งอยู่หมู่ที่  14


- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษา  มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่  

     1. โรงเรียนบ้านห้วยทราย   ตั้งอยู่หมู่ที่  5

     2. โรงเรียนบ้านขุนแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  12

ทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ ป.1 – ม.3 


- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 11 แห่ง  ได้แก่  

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  1

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  4

    3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ตั้งอยู่หมู่ที่  5

    4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่วงเปาใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่  6

    5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่  7

    6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ตั้งอยู่หมู่ที่  11

    7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  12

    8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย  ตั้งอยู่หมู่ที่  12

    9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนนา  ตั้งอยู่หมู่ที่  14

   10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมติง ตั้งอยู่หมู่ที่  17

   11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จร ตั้งอยู่หมู่ที่  20


- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนอกโรงเรียนตามอัธยาศัย  มีจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลบ้านแปะ อยู่ติดกับศูนย์ ICT ชุมชนตำบลบ้านแปะ           

(2) สถาบันและองค์กรศาสนา

ตำบลบ้านแปะ มีวัด, สำนักสงฆ์ และโบสถ์  รวมจำนวน   21   แห่ง  ดังนี้

วัด  จำนวน  15 แห่ง

1.  วัดสบแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  1

2.  วัดนากบ ตั้งอยู่หมู่ที่  2

3.  วัดม่อนหิน ตั้งอยู่หมู่ที่  3

4.  วัดบ้านแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่  4

5.  วัดถ้ำตอง ตั้งอยู่หมู่ที่  4

6.  วัดห้วยทราย ตั้งอยู่หมู่ที่  5

7. วัดข่วงเปาใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่  6

8. วัดท่าข้ามเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่  7

9. วัดสบแจ่มฝั่งขวา ตั้งอยู่หมู่ที่  8

10. วัดท่ากอม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่  10

11. วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ตั้งอยู่หมู่ที่  11

12. วัดป่าขันติธรรม(ขุนแปะ) ตั้งอยู่หมู่ที่  12

13. วัดป่ากล้วย ตั้งอยู่หมู่ที่  12

14. วัดพุทธศรีคีรี(บ้านใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่  14

15. วัดดงเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่  15

สำนักสงฆ์  จำนวน 1  แห่ง

1.สำนักสงฆ์บ้านวังตวง ตั้งอยู่หมู่ที่  9

โบสถ์ จำวน  5 แห่ง

1.โบสถ์คาทอลิก(นักบุญยอเซฟ)        ตั้งอยู่หมู่ที่  12

2.คริสตจักรบ้านบนนา(คริสเตียน)        ตั้งอยู่หมู่ที่  14

3.คริสตจักรยี่เหล็ก(คริสเตียน)        ตั้งอยู่หมู่ที่  14

4.โบสถ์อัครราชทูต ราฟาแอล(คาทอลิค)        ตั้งอยู่หมู่ที่  14

5.ศูนย์ม้งคอทอลิก (นักบุญฟรังซิส อัสซีซี)      ตั้งอยู่หมู่ที่  20

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์