รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

จ.อ. ศุภกิจ  ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
 

  น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

                                                                                       
             นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ                   (ว่าง)                  นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์         (นายอนุชน ลิ้มภักดี)
                     หัวหน้าฝ่ายปกครอง                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                 นิติกรชำนาญการ              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
                                                                                         
           น.ส.นันท์นภัทร  กรรณิกา                     (ว่าง)                       จ.อ.วรวุฒิ ขันทอง         น.ส.อรพรรณ บุญญานุกุล
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
                                               
   น.ส.เขมิกา พิเชฐกุลสัมพันธ์    นายอิทธิพันธ์ สุภาใจ          นายกิติพงษ์ สอนธิ           นายเอกชัย กันทาใจ          นายเสกสรร กันทาใจ             
          ผช.นักทรัพยกรบุคคล            พนักงานขับรถยนต์             พนักงานขับรถยนต์              พนักงานขับรถยนต์              พนักงานขับรถยนต์        

                                                                                                
   นายสนธยา รินแต้ว    นายจักกฤษ คุ้มครอง    นายยงยุทธ อูปแปง     นายศุภชัย  บุญเรือน      นายอนุยุต ภักดีจิตร       นายดิษย์กร ปาตีคำ
    พนักงานขับรถยนต์       พนักงานขับรถยนต์          พนักงานดับเพลิง           พนักงานดับเพลิง            พนักงานดับเพลิง             พนักงานดับเพลิง
 
                                                                                                                                         
   นายวัฒนา กันทาคำ    นายสิทธิชัย พรมใจ      นายวรภัทร มาตั๋น       นายสงกรานต์ คำคม    นายภาษีกร เรือนเงิน   น.ส.กัญญา บุญมาทอง   
        พนักงานกู้ชีพ            พนักงานกู้ชีพ               คนงานทั่วไป(IT)            คนงานทั่วไป                      คนสวน                      คนงานทั่วไป         
 
                                    
                               นางอำนวย กันทะทิพย์      นางกัลยกร มาตั๋น      น.ส.จิราภรณ์ อินทนะ   น.ส.วิจิตรา แสนสิงห์   
                                          ภารโรง                      คนงานทั่วไป                  คนงานทั่วไป               คนงานทั่วไป