...
...
...
...
...
...

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายสุรกิต บุญทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์ 082-8905527

 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                           นายชัยพร ตากลม                     จ่าเอกศุภกิจ ฝั้นชมภู            
                                                                                            รองประธานสภาฯ                         เลขานุการสภาฯ  
                                                                           โทรศัพท์ 089-5599092       โทรศัพท์ 093-9615549
 
 
                                             
 นายวุฒิกร  สถิตวนา              นายอุ่นเรือน กิติ                นายสุชาติ ปอโซโร            นายนิพันธ์ แดงปัญญา         นายหน่อแก้ว แดงดง         
      สมาชิกสภาฯ                      สมาชิกสภาฯ                         สมาชิกสภาฯ                      สมาชิกสภาฯ                       สมาชิกสภาฯ
 โทร. 087-1812835            โทร. 063-5944214             โทร. 096-7920597           โทร. 097-9735823           โทร. 087-1836345

 
 
                                                   
     นายพันศิริ อินทะมา                 นายเฉลิม แสนสี                 นายสุวรรณ นันตา                นายชูชาติ วงค์ฮ้อ                นายสายันห์  เต็งนุ      
         สมาชิกสภาฯ                         สมาชิกสภาฯ                       สมาชิกสภาฯ                       สมาชิกสภาฯ                       สมาชิกสภาฯ
    โทร. 080-1341740             โทร. 061-3680052             โทร. 086-1840170             โทร. 097-9388561             โทร. 086-1171009