...
...
...
...
...
...

งานบริหารงานบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารดาวน์โหลด>>>คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน<<<

กฎกระทรวง ฉ.15 ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด>>>พรบ.เครื่องแบบท้องถิ่น<<<

เอกสารประกอบการเตรียมทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เอกสารดาวน์โหลด>>>ประกาศโครงสร้างเทศบาลสามัญ<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างการวิเคราะห์ปริมาณงานทำแผน<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่างาน<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>แบบการวิเคราะห์ปริมาณงานทำแผน<<<

แบบประเมินพนักงานเทศบาล 1/2560

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(1/2560)<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างแบบประเมินพนักงาน(1/2560)<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างดัชนีชี้วัด(1/2560)<<<

แบบประเมินพนักงานจ้างปี 60

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง(1/2560)<<<

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงของพนักงานจ้าง<<<

ตัวอย่างแบบประเมิน (ตาราง) ที่ใช้อธิบาย เมื่อวันพุธ ที่ 27 ก.ค. 59

เอกสารดาวน์โหลด>>>ตัวอย่างแบบประเมิน(ตาราง)<<<

ตัวอย่างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารดาวน์โหลด    >>> ตัวอย่างแบบประเมิน <<<   

คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารดาวน์โหลด >>> คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน <<<

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(ใหม่)

เอกสารดาวน์โหลด >>> ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ใหม่) <<<

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานท้องถิ่น

คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด>>> ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 1) <<<

เอกสารดาวน์โหลด>>> ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 2) <<<

เอกสารดาวน์โหลด>>> ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <<<

เอกสารดาวน์โหลด >>> คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <<<

มาตรฐานระบบแท่ง

เอกสารดาวน์โหลด >>> พจนานุกรมสมรรถนะ <<<

เอกสารดาวน์โหลด >>> พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 254<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>> มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ <<<

เอกสารดาวน์โหลด >>> วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง <<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ใบลาออนไลน์<<<

ติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับงานบุคคล

*** กรุณาส่งมาที่ อีเมล์: hrmsbanpae@gmail.com หรือ www.facebook.com/Khemikha ***

                                               หรือ ติดต่อ โทร. 0894343748

เอกสารดาวน์โหลด >>>ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 59<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>บันทึกข้อตกลงปฎิบัติงาน<<<