...
...
...
...
...
...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ผ่านการประเมิน ITA 2566 ด้วยระดับผลการประเมิน คะแนน 95.96 อยู่ในเกณฑ์ : ผ่านดี ✅✅

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฎิบัติงานการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 - 2580

 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ระดับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ผ่านดี ด้วยคะแนน ITA 2566 : 95.96 

 

โดยเกณฑ์การประเมินในปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้

  • ผ่านดีเยี่ยม
  • ผ่านดี
  • ผ่าน
  • ต้องปรับปรุง 
  • ต้องปรับปรุงโดยด่วน

 

สามารถดูรายละเอียดผลการประเมินฯ ได้จากระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th