...
...
...
...
...
...

 

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร  1.ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง

                        2.ประกาศระกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 27/11/2566   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 

                        3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วันที่ประกาศ  xx/11/2566

                        4.สัญญาจ้างทำของ วันที่ลงนาม xx/11/2566  สาระสำคัญของสัญญา

                        5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสาร/ผู้ยื่นเอกสาร/ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค/การเสนอราคา) วันที่รายงาน xx/11/2566